Commissies

kluscommissieVeel mensen zijn actief om de organisatie van de Gemeente goed te laten verlopen:

  • Kaatjes doen de huishoudelijke taken o.l.v. mevrouw Maud Ansenk
  • Kootjes regelen de technische zaken en ondersteunen de Kerkmeester.
  • Tuinmannen en tuinvrouwen uit de gemeente zorgen voor het onderhoud van ons mooie stuk grond.

Daarnaast zijn er allerlei Commissies.

Programmacommissie


De Programmacommissie zorgt voor de organisatie van de lezingen op de Tuinzaalavonden en eventuele vervolgactiviteiten, en houdt het overzicht over cursussen, gespreksgroepen, kringen e.d.

De Programmacommissie wil graag geïnformeerd worden over nieuw op te zetten activiteiten. Tips voor sprekers, doorgeven van interesse-sferen en ideeën voor activiteiten zijn welkom.
Iedere maand hangt een actueel programma van activiteiten van de gemeente voor de komende twee maanden op het prikbord in de Tuinzaal.

De voorzitter van de commissie is: de heer Wim Dooge, telefoon 035 – 698 1628

Liturgiecommissie

Over de invulling van kerkdiensten, muziek en andere liturgische aspecten als inrichting van de kerkruimte en de vormgeving van rituelen heeft de predikant overleg met de Liturgiecommissie.
Gestreefd wordt naar diensten met verschillende sferen t.b.v. verschillende belangstellingen en behoeftes.
De Liturgiecommissie houdt contact met de landelijke Taakgroep Liturgie van de Remonstranten en volgt de liturgische ontwikkelingen in de Nederlandse oecumene.
De Liturgiecommissie zorgt voor de roosters met gastpredikanten en orgelspeelbeurten.
Enkele keren per jaar worden de diensten met de kerkgangers die dat willen nabesproken om de predikant feedback te geven en (boeiend!) van elkaar te horen wat ieder aan de dienst heeft beleefd.
Leden en vrienden kunnen met vragen, wensen of suggesties over kerkdiensten en liturgie terecht bij de predikant en bij de leden van deze commissie.
De vaste organist van de gemeente is Hanneke Huibers.
De Liturgiecommissie heeft een eigen e-mailadres.

Voorzitter: de heer Peter van Dorp, telefoon 05- 877 0269
Secretaris: mevr. Astrid Wullink-Hartsuiker, telefoon 035 – 694 2765
Lid van de landelijke Taakgroep Liturgie: de heer Alexander Overdiep, telefoon 035 – 693 7732

De Diaconie

De Diaconale Commissie, kortweg genoemd ‘Diaconie’, heeft tot taak de diaconale gezindheid van de gemeente te bevorderen.
Tot die gezindheid behoort de herkenning van materiële en geestelijke nood en de oorzaken daarvan en het vervolgens actief bijdragen aan het voorkomen en het lenigen van die nood.
De diaconie doet dit door de collectes zowel in de Nieuwsbrief als tijdens de diensten toe te lichten, door de diaconale speerpunten tijdens ‘Maaltijden-met-inhoud’ aan de orde te stellen en door enkele kerkdiensten per jaar inhoudelijk mee te helpen voorbereiden.
De Diaconie verkrijgt haar gelden uit giften, legaten en collecten.

Het werk van de Diaconie kan ook door een gift op het rekeningnummer van de Diaconie worden gesteund, eventueel onder vermelding van het collectedoel:

NL03 INGB 0000 436078, penningmeester Diaconie Rem. Gemeente
Collectebonnen kunnen gekocht worden bij de penningmeester van de kerkenraad.

De Diaconie heeft een eigen webpagina met meer informatie (zie menu)

Communicatie Commissie

De Communicatiecommissie adviseert en ondersteunt de Kerkenraad en de Commissies en Kringen bij de communicatie met hun doelgroepen.
De Communicatiecommissie geeft advies over publicitaire ondersteuning van activiteiten, perscontacten, informatievoorziening aan en contact met de lokale en regionale gemeenschap.

Het directe e-mailadres van de Communicatiecommissie is communicatie.remonabu@gmail.com

Redactie kerkblad ‘Nieuwsbrief’
Ons kerkblad heeft een eigen webpagina

Redactie ‘Digitale Nieuwsbrief’
Onze digitale Nieuwsbrief heeft een eigen webpagina

Redactie website
Voor de website van onze gemeente kan informatie worden aangeleverd bij de webmaster.

Redactie Twitter
Voor het twitteraccount van onze gemeente kan informatie worden aangeleverd bij de webmaster.

Facebook Remonstranten Naarden-Bussum
Op de Facebookpagina van onze gemeente kan iedereen informatie plaatsen of kan worden aangeleverd bij de Communicatiecommissie.

Schakelcommissie (Contactleden)

De Schakelcommissie organiseert en stimuleert het werk van de contactleden die in onze gemeente traditioneel Schakels worden genoemd. De buddies voor het verwelkomen van nieuwe vrienden zijn tijdelijk; de Schakels onderhouden door de jaren heen het contact met leden en vrienden, en bevorderen het onderling contact. Zij kunnen informatie geven over de verschillende activiteiten van de gemeente en brengen soms kerkpost rond.

Bij opname in een ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis is het prettig als de predikant of uw schakel daarvan op de hoogte wordt gesteld.

De taak van de Schakelcommissie omvat verder het organiseren van de Vriendendienst, een vorm van passende steun rond iemand die op tijdelijke zorg is aangewezen.

Coördinatie Schakelcommissie:
mevr. Anne Hauer-Walland,
telefoon 035-691 1183 of 06 5203 8814

Coördinatie Vriendendienst:
mevr. Christine Schreuder-Lulofs,
telefoon 035-693 7321