Leden en vrienden

De Remonstranten kennen Leden en Vrienden.

Van oudsher word je lid van de Remonstrantse Broederschap door ten overstaan van predikant en kerkenraad, instemming te betuigen met de remonstrantse Beginselverklaring.
Deze beginselverklaring luidt:

‘De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen’.

In de regel gaat aan de aanneming vooraf het afleggen van een eigen, persoonlijke geloofsbelijdenis, die vooraf met de predikant besproken wordt.
De Remonstrantse Broederschap kende en kent geen voor alle leden bindende geloofsbelijdenis, maar heeft door de eeuwen heen wel – als een richtlijn voor geloofsoriëntatie en onderling gesprek – drie keer geformuleerd wat voor remonstranten belangrijk is.
De laatste keer, in 2006, is zo’n belijdenis geformuleerd.

Tegenwoordig is de tendens om eerder vriend te worden dan lid, maar wie lid wil worden op beginselverklaring of door het schrijven van een eigen belijdenis is daartoe van harte uitgenodigd.

Het instituut vriend is oorspronkelijk ingesteld om leden van andere kerkgenootschappen die bij ons actief wilden zijn een soort ‘gastlidmaatschap’ te kunnen aanbieden. Men kan in Nederland namelijk niet van twee kerkgenootschappen tegelijkertijd lid zijn. Tegenwoordig wordt de keuze om vriend te worden vaak ook gedaan om tot uitdrukking te brengen dat men zich, zonder lid te zijn van een andere kerk en zonder dat direct van het onze te willen worden, verbonden voelt met onze geloofsgemeenschap en zich daar ook enigermate actief voor wil inzetten. Vrienden hebben nagenoeg dezelfde rechten en plichten als leden.

De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum is financieel geheel afhankelijk van de bijdragen van leden en vrienden.
Het onderhoud van het gebouw, het salaris van de predikant en de organist, alle overige kosten: alles brengen de leden en vrienden zelf bijeen. Als richtlijn voor de hoogte van de jaarlijkse bijdrage aan de gemeente geldt een percentage van het belastbare inkomen. Dit ligt voor alleenstaanden tussen 1,0 en 1,5 %; als ook een partner is ingeschreven als lid of vriend geldt een percentage tussen 1,5 en 2,5%.
Wil men de jaarlijkse bijdrage (geheel) fiscaal aftrekbaar maken, dan moet het als een ‘periodieke gift’ worden beschouwd; zie daarvoor onze informatie over ‘Giften

In het eerste deel van het jaar ontvangen alle leden en vrienden van de penningmeester een verzoek om hun jaarlijkse bijdrage. Mocht de financiële draagkracht dit niet toelaten, dan is er een mouw aan te passen.
Het IBAN (bankrekeningnummer) van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum is NL90 INGB 0000 300652.
Geld mag nooit een reden zijn om je wel of niet bij de Remonstranten aan te sluiten.

De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum heeft een eigen reglement.