Over de kerkdiensten

De kerkdiensten van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum worden om 10.30 uur gehouden in het kerkgebouw aan de Koningslaan 2b in Bussum, tenzij anders is aangegeven in de agenda op deze website en/of in het kerkblad ‘de Nieuwsbrief’.

Programma in de dienst

Wie niet vertrouwd is met de structuur van een kerkdienst of vooral een Roomskatholieke mis kent, zal moeten wennen aan wat heet de liturgie. Onze gemeente zingt uit het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk, dat in mei 2013 uitkwam. 
Het is liedboek dat ook in de meeste andere protestantse kerken gebruikt wordt. Achterin onze Liedboeken zit een ‘basis-‘uitvoering van de zogenoemde Orde van Dienst: het ‘programma’ in hoofdlijnen van hoe een dienst in onze gemeente in elkaar zit. Vooral bij bijzondere diensten zorgen we voor een Orde van Dienst op papier, zodat de deelnemer een meer gedetailleerd overzicht heeft van die specifieke dienst en weet wat er komen gaat. Sommige diensten kunnen een tikje avontuurlijker zijn of helemaal vrij en zonder liturgie. Dan zijn ’t 
lezingen met muziek. Die vinden een enkele keer plaats.  Soms houden we een middagdienst, juist met het oog op mensen voor wie de ochtend geen geschikt tijdstip is; dat wordt dikwijls als ‘vesper’ aangeduidt.

Koffie na de dienst

Na elke kerkdienst is er gelegenheid koffie en thee te drinken in de Tuinzaal en elkaar te spreken. Iedereen is welkom, ook als u zo maar eens komt buurten. Af en toe wordt er een nabespreking met de predikant georganiseerd na afloop van de dienst: boeiend om van elkaar te horen hoe verschillend iedereen de dienst beleeft!


Collectes

Tijdens en na de dienst wordt er geld ingezameld. De opbrengst van de collecte tijdens de dienst is bestemd voor een zogenoemd diaconaal doel. Dit doel wordt tijdens de dienst toegelicht. De tweede collecte -na de dienst, aan de uitgang – is bestemd voor de eigen gemeente. Bij de penningmeester van de kerkenraad kunt u collectebonnen kopen; deze kunt u gebruiken voor beide collectes in de dienst. De bonnen worden uitgegeven in coupures van € 1,00 / € 2,00 / € 3,00 en € 5,00. U kunt het door u gewenste bonnenbedrag overmaken op: bankrekening NL90 INGB 0000 300 652 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum. Vermeldt u bij de overschrijving in welke coupures u de bonnen wenst te ontvangen, liefst in veelvouden van 10 bonnen van dezelfde coupure. De bonnen worden u dan zo spoedig mogelijk toegezonden. Het op deze wijze aan bonnen bestede bedrag geldt als gift en kan in aanmerking komen voor de fiscale giftenregeling; laat u zich ter zake adviseren.

Kanselbloemen

Aan leden en vrienden van de gemeente wordt gevraagd om bij toerbeurt de zg. kanselbloemen te verzorgen. Na afloop van de dienst worden als speciale attentie deze bloemen gebracht naar één of meer leden of vrienden uit de gemeente.

Samenwerking bij de kerkdiensten

In de periode van de zomervakantie vinden enkele diensten plaats in samenwerking met de Vrijzinnigen Naarden-Bussum en de Doopsgezinden Bussum-Naarden. Deze zogenoemde ‘Triodiensten’ vinden bij toerbeurt plaats in de kerkgebouwen van een der deelnemende kerkgenootschappen. Soms is de samenwerking nog iets uitgebreider, bijvoorbeeld met de Lutheranen; deze samenwerkingsdiensten worden dan aangekondigd als ‘Quintet-dienst’. Sinds medio 2018 wordt aan de samenwerking ook deelgenomen door de Vrijzinnige Huiskamergemeente Gooise Meren.

Vervoer van en naar de kerkdienst

Als u vervoer nodig hebt voor het bezoeken van een kerkdienst, kunt u tot uiterlijk één dag tevoren (vóór 18.00 uur) vervoer organiseren. In de Nieuwsbrief staat wie dit regelt. Ook kunt u het secretariaat vragen om hulp bij het organiseren: secretariaat.remkerknb@gmail.com


Bibliotheek

De kerk heeft beneden in het gebouw een bescheiden bibliotheek voor leden, vrienden en belangstellenden met titels op het gebied van  filosofie, levensbeschouwing en kerkelijk leven in ruime zin. Op de tweede zondag van de maand is na de dienst (dus van ongeveer 11.30 – 12.30 uur) in de Tuinzaal de ‘Boekentafel’ ingericht. Hier ligt een selectie uit het boekenbestand, maar er kunnen ook boeken worden geleend die niet op tafel liggen. Geleende boeken kunt u tussendoor altijd terugbrengen (boekenkast in de kerkenraadskamer) met ingesloten een briefje met uw naam. In de Tuinzaal staat een boekenkast met titels die te koop zijn. Suggesties voor nieuw aan te schaffen titels zijn van harte welkom. Contactpersoon is: mevrouw D.M. Ingenegeren – Boesveld, tel. 035 – 693 5614.

Daarnaast is via een speciale website de grootste bibliotheek met Remonstrantica eenvoudig te raadplegen; deze bibliotheek is feitelijk gehuisvest in de Haagse Remonstrantse kerk.

Liturgiecommissie

De Liturgiecommissie denkt met de predikant en de gemeente mee over van alles dat met de kerkdiensten samenhangt. Opmerkingen over de dienst kunt u bij hen kwijt en uiteraard bij de kerkenraad en de predikant.